Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

64 1 Ako keď oheň páli raždie

a voda vrie od ohňa,

aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať,

nech sa trasú pred tvojou tvárou (ich) národy.

2 Keď si robil divy, zostúpil si, hoc sme nečakali,

pred tvojou tvárou sa triasli vrchy.

3 Od večnosti nepočuli, neslýchali,

oko nevidelo okrem teba Boha,

ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú.

4 Ideš v ústrety tomu,

čo s radosťou robí spravodlivo,

teba na tvojich cestách spomína.

 

Prosba o odpustenie

Hľa, ty si sa hneval – a my sme hrešili,

boli sme stále v tom. Či budeme spasení?

5 Všetci sme boli ako poškvrnení,

sťa skrvavená šata bola všetka naša spravodlivosť

a zvädli sme ako lístie,

naše hriechy nás uniesli sťa vietor.

6 Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno,

kto by sa vzbudil a chopil sa teba,

lebo si schoval pred nami svoju tvár,

oddal si nás moci našich hriechov.

7 Teraz však, Pane, ty si náš otec,

my sme len hlina a ty si náš tvorca,

všetci sme dielom tvojich rúk.

8 Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi

a nespomínaj na hriech naveky;

hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud.

9 Tvoje sväté mestá ostali púšťou,

Sion sa stal púšťou,

Jeruzalem sa stal pustatinou.

 10 Náš svätý a nádherný chrám,

kde ťa chválievali naši otcovia,

stal sa korisťou ohňa;

všetko, čo nám bolo drahé,

ostalo zboreniskom.

11 Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane?

Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš?

 

 
10. Reč je o Šalamúnovom chráme, ktorý Babylončania zničili roku 586 pred Kr. Prorok sa teda modlí v mene babylonských zajatcov, veď v Izaiášovej dobe Šalamúnov chrám ešte stál.
Kniha proroka Izaiáša