Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

1. Babylon

 

Nástup vojska

 1 Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov.

 2 Na holom vrchu zdvihnite zástavu,

volajte im hlasno, kývajte rukou,

nech vojdú do brán kniežat!

 3 Ja som dal rozkaz svojim zasvätencom,

zavolal som (pre svoj hnev) svojich hrdinov,

tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu.

4 Čuj! Hluk na vrchoch, ako množstva ľudí.

Čuj! Lomoz kráľovstiev zhromaždených národov.

To Pán vojsk prehliada bojovné vojsko.

5 Idú z ďalekej krajiny,

od končín nebies:

Pán a nástroje jeho hnevu,

aby zničili celú zem.

 

Hrozný deň Pánov nad Babylonom

6 Kvíľte, lebo blízko je deň Pána,

príde ako pohroma od Všemohúceho.

7 Preto sklesnú všetky ruky

a každé ľudské srdce ochabne.

8 I podesia sa, kŕče a bôle dostanú,

budú sa zvíjať ako rodička,

s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého:

tvár im bude horieť plameňom.

9 Hľa, ide deň Pána ukrutný,

rozhnevaný a rozpálený,

aby urobil zo zeme púšť

a jej hriešnikov z nej vyhubil!

 10 Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia

nezaskvejú sa svojím leskom,

slnko sa zatmie, len čo vyjde,

a mesiac sa nerozžiari svetlom.

11 Strescem zločin na svete

a na zločincoch ich vinu

a spravím koniec nadutosti pyšných

a hrdosť násilníkov pokorím.

 12 Mužov spravím vzácnejšími než zlato

a ľudí nad zlato ofírske.

13 Preto otrasiem nebesami

a zem sa vyšinie zo svojho miesta

pre rozhorčenosť Pána zástupov

v ten deň, keď vzplanie jeho hnev.

 

Skaza Babylonu

 14 Vtedy ako splašená gazela

a ako ovce, ktoré nik nestráži,

obráti sa každý k vlastnému národu

a každý pobeží do svojej krajiny.

15 Každý dopadnutý bude prebodnutý

a každý dochytený padne mečom.

16 Pred ich očami rozdrvia im deti,

vyplienia im domy a sprznia im ženy.

 

Médi  premenia Babylon na trosky

 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov,

ktorí si nevážia striebra

a v zlate nemajú záľubu.

18 Ich kuše rozdrvia mladíkov

a neušetria plod života,

nad synčekmi sa nezľutuje ich oko.

 19 A Babylon, ozdoba kráľovstiev,

pyšná okrasa Chaldejcov,

bude, ako keď Boh rozvrátil

Sodomu a Gomoru.

20 Neobývaný bude naveky,

neosídlený na všetky pokolenia;

Arab si tam nepostaví stan

a pastieri tam nebudú košiariť.

21 Ale bude tam sídliť zver púšte,

sovy naplnia ich domy,

budú tam bývať pštrosy

a capy tam budú poskakovať.

22 Hyeny budú skučať v jeho kaštieľoch

a šakaly v palácoch rozkoše.

 

Už čoskoro príde jeho čas,

neodtiahnu sa už jeho dni.

 
1. Boh predstavil jeho prorockému zraku budúce spustošenie tohto mesta.
2. Cez „brány kniežat“ vchádzal do mesta len kráľ a jeho veľmoži. Teraz sa cez ne vrúti aj nepriateľské vojsko.
3. „Boží zasvätenci“ sú tí, ktorých Boh venoval, zasvätil úlohe potrestať Babylon.
10. Tu opísaný súd nad Babylonom je zároveň predobrazom posledného súdu, preto sa tu uvádzajú niektoré výjavy, ktoré sa doslovne splnia až pri tomto súde.
12. Krajinu Ofír hľadajú niektorí v Južnej Arábii, iní v Indii, iní dokonca na východnom pobreží Afriky oproti ostrovu Madagaskar.
14. Cudzinci budú z Babylonu utekať, aby aj ich nezastihla pohroma (porov. 47, 15).
17. Kráľovstvo Médov bolo severovýchodne od Asýrsko-babylonskej ríše. Perzský kráľ Kýros premohol roku 550 pred Kr. médskeho kráľa Astyaga a pod svojou berlou zjednotil kráľovstvá perzské a médske a porazil Babylonskú ríšu roku 539 pred Kr. Túto porážku tu prorok predpovedá, no nespomína Peržanov, len Médov, lebo títo vynikali ukrutnosťou. Nedali sa podplatiť, lebo korisť po vyhubení nepriateľského obyvateľstva aj tak ostala im.
19 – 22. Prorok predpovedá zánik starej babylonskej kultúry. Vysokú kultúru Babylonu potvrdzujú dnes vykopávky a klinopisné knižnice, ktoré sa našli v zrúcaninách.
Kniha proroka Izaiáša