Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

2. Proti Jeruzalemu

 

Tieseň a záchrana mesta

29  1 Beda, Ariel, Ariel,

mesto, kde sídlil Dávid.

Pridajte rok k roku,

sviatky nech obehnú,

 2 potom budem tiesniť Ariela

a bude povzdych a vzdychanie;

i bude mi ako Ariel.

3 Budem ťa obliehať dookola,

upevním vôkol teba hradbu

a vystavím proti tebe násyp.

4 Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť,

z prachu zeme bude úpieť tvoja reč,

tvoj hlas bude ako duch zo zeme

a z prachu bude šepotať tvoja reč.

 

 5 Ako drobný prach bude zástup cudzincov,

ako miznúca pleva svorka násilníkov.

I stane sa zrazu, nečakane:

6 Pán zástupov ťa navštívi

hromom a trasením a veľkým praskotom,

búrkou a víchricou a plameňom žeravého ohňa.

7 I bude ako sen a nočné videnie

zástup všetkých národov,

bojujúcich proti Arielovi

a všetkých, čo ho obliehajú, obkľučujú a znásilňujú.

8 Ako keď sa sníva hladnému, že je,

a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu,

a ako keď sa smädnému sníva, že pije,

a keď sa prebudí, je zmorený

a prahne smädom,

tak bude zástupu všetkých národov,

čo bojujú proti vrchu Sion.

 

Trest zaslepencov

9 Tŕpnite – a stŕpnete,

zaslepujte sa a oslepnete,

ste opití, ale nie od vína,

tackáte sa, ale nie od liehu.

 10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu

a zavrel vaše oči, prorokov,

zahalil vaše hlavy, vidcov.

 11 Nuž bude vám každé videnie

ako slová zapečatenej knihy.

Keď ju dajú tomu, čo vie čítať,

so slovami: „Čítajže toto!“ –

odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“

12 A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať,

a povedia: „Čítajže toto!“ –

odpovie: „Neviem čítať.“

 13 Pán povedal:

„Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami

a svojimi perami ma ctí,

srdce si však vzďaľuje odo mňa,

takže je ich bázeň ku mne

naučeným ľudským príkazom,

14  preto, hľa, ja znovu vykonám divy

s týmto ľudom, podivne a čudno,

i zahynie múdrosť jeho mudrcov

a rozum jeho rozumných sa schová.“

 

3. Proti zlým úmyslom

 15 Beda tým, čo pred Pánom

hlboko skrývajú úmysel,

vo tme dejú sa ich skutky

a vravia: „Kto nás vidí a kto o nás vie?“

16 Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina,

že tvor hovorí o tvorcovi: „Neurobil si ma!“?

A hrniec vraví hrnčiarovi: „Nechápe!“?

 

 17 Či to nebude už za krátku chvíľu,

že Libanon premení sa na sad

a sad budú za les pokladať?

18 A v ten deň počujú hluchí slová knihy

a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu.

19 Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti

a najbiednejší z ľudu

budú plesať v Svätom Izraela.

 20 Veď zmizol násilník a zhynul posmešník

a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom,

21 čo obvinili človeka pre slovo,

čo sudcovi v bráne kládli osídla

a pre nič odmietli spravodlivého.

22 Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu,

(ten, čo vykúpil Abraháma):

„Nebude sa teraz hanbiť Jakub

a nezbledne teraz jeho tvár.

 23 Lebo keď uvidí (jeho dietky),

dielo mojich rúk uprostred seba,

zasvätia moje meno,

zasvätia Svätého Jakubovho

a báť sa budú Boha Izraelovho.

24 Zblúdení duchom pochopia múdrosť

a odbojníci prijmú poučenie.“

 
1. Arielom je tu Jeruzalem. Toto slovo môže mať dvojaký význam: 1) Boží lev, 2) Božie ohnisko. Tu sa používa v poslednom zmysle (porov. Ez 43, 15 n.). Izaiáš volá celé mesto týmto menom, pretože v Jeruzaleme bol zápalný oltár, Božie ohnisko.
2. Celé mesto bude ako Ariel, zápalný oltár, pri ktorom vzdychali obetné zvieratá, keď dokonávali.
5 – 8. Splnenie tohto proroctva pozri 37, 36.
10. Proroci sú okom národa, lebo vidia božské veci, ktoré potom z Božej vôle oznamujú národu.
11 n. Vodcovia národa nechcú knihu otvoriť. Pospolitý ľud nevie čítať.
13. Porov. Mt 15, 7 – 9.
15 n. Konajú, akoby neboli závislí od Boha.
17 n. Duchovné krásy mesiášskych čias prorok prirovnáva ku krásam prírody Libanonu. Vtedy budú divé lesy ako krásne sady, popri ktorých by aj terajšie sady boli len ako divé lesy. „Hluchí a slepí“ sú prorokovi protivníci, ktorí nakoniec uznajú prorokovu pravdu.
20. Proroctvo sa splnilo za vpádu Sennacheriba v roku 701 pred Kr. Porov. 2 Kr 19, 3 n.
23. Keď Jakubovo potomstvo uvidí, akú zázračnú zmenu urobil Boh v národe, bude zvelebovať jeho meno.
Kniha proroka Izaiáša