Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Všetkej opory budú pozbavení

3  1 Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov,

  •  

všetku silu a oporu,

všetku oporu chleba a všetku oporu vody,

2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka,

čarodeja i starca,

3 päťdesiatnika i vznešeného muža,

poradcu, obratného umelca a znalca vo veštení.

 4 Chlapcov im dám za kniežatá

a samopaš zavládne nad nimi.

5 Ľudia sa budú vzájomne trýzniť,

každý svojho priateľa,

chlapec sa vrhne na starca

a podliak na vznešeného.

 6 Keď jeden chytí druhého v otcovom dome:

„Máš rúcho, buď nám kniežaťom

a táto zrúcanina nech ti je poddaná!“ –

7 odvetí v ten deň:

„Nie som ránhojič,

veď v mojom dome niet chleba a niet šiat,

 nerobte ma kniežaťom ľudu!“

8 Veru, Jeruzalem sa rúca, Judsko padá,

lebo ich jazyk a ich skutky sú proti Pánovi,

navzdory očiam jeho velebnosti.

 9 Výzor ich tváre svedčí proti nim,

svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho;

beda ich duši! Veď sebe robia zlo!

10 Povedzte spravodlivému, že dobre mu,

že bude jesť ovocie svojich skutkov.

11 Beda bezbožnému, zle mu!

Podľa skutkov jeho rúk sa mu stane.

 

Trest nad kniežatami Izraela

12 Dozorcami môjho ľudu sú deti

a ženy nad ním panujú.

Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia

a cestu, ktorou kráčaš, ničia!

13 Pán povstal, aby sa pravotil,

stojí, aby súdil kmene.

 14 Pán vstúpi do súdu

so staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami:

„Veď vy ste spásli vinicu,

máte v dome korisť od bedára!

15 Čo chcete? Drvíte môj ľud

a rozomieľate tváre bedárov“ –

hovorí Pán, Jahve zástupov.

 

Trest necudných žien

 16 Pán hovorí:

„Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú,

vykračujú s napnutým krkom,

očami šibú sem a tam,

chodia krokom trasľavým

a hrkajú retiazkami nôh:

17 prašivým spraví Pán temä dcér Siona

a Jahve ich sluchy obnaží.

18 V ten deň Pán odstráni ozdobu:

obruče nôh, slniečka a mesiačky,

 19 perly, náramky a závoje,

 20 turbany, hrkálky, pásy,

voňavky a amulety,

21 prstene a nosné obrúčky,

22 rúcha, plášte, šatky a kapsičky,

 23 zrkadlá a pláštiky, čiapočky a halienky.

 24 V ten deň bude miesto vône zápach

a miesto pása povraz,

miesto vlnivého účesu plešina,

miesto plášťa vrecovina,

vypálený znak namiesto krásy.

 25 Tvoji muži padnú mečom

a tvoji hrdinovia vo vojne.

26 Budú kvíliť a smútiť jej brány

a spustnutá bude sedieť na zemi.“

 

 
1 – 3. Za čias Oziáša a Joatama žili Izraeliti v blahobyte, ktorý viedol k úpadku mravov. Preto prorok hrozí, že prídu o blahobyt a stratia aj ľudí, na ktorých by sa mohli alebo chceli spoliehať. Päťdesiatnik bol veliteľ jednotky, ktorá počítala asi päťdesiat mužov (porov. stotník). Remeselníci boli dôležitou súčasťou štátneho života, preto ich nepriateľ rád brával do zajatia.
4. Vlády sa zmocnia nedospelé živly. Tento opis veľmi prilieha na pomery, ktoré zavládli za čias Achaza.
6 n. Bieda a bezhlavosť budú také veľké, že toho, kto bude mať trochu lepší odev, by nasilu chceli urobiť panovníkom, ale nik nebude chcieť prevziať hroznú zodpovednosť.
9. Sodomčania hrešili verejne, nehanbili sa za hriech (Gn 19, 5).
14. Vyvolený národ sa v Svätom písme viac ráz volá vinicou: Dt 32, 32; Ž 80, 9; Iz 5, 1 n.; 27, 2.
16. Ženy nosievali na členkoch oboch nôh obrúčky zo striebra, zlata alebo aj slonoviny. Tieto spájala zlatá retiazka, preto boli ženy nútené chodiť krátkym, skackavým krokom, pričom im retiazky na nohách hrkali a vzbudzovali pozornosť mužov.
19. „Perly“, doslovne „kvapky“, boli súčasťou náušníc alebo náhrdelníkov.
20. Amulety boli ozdobné predmety neznámeho tvaru, na ktorých možno boli čarovné nápisy.
23. „Zrkadlo“ bola vyleštená kovová platnička, ktorú ženy nosievali pri sebe.
24. Vrecovina, žinenka, tmavé vrecovité kajúcne rúcho bolo znakom smútku a kajúcnosti. – Znaky vpaľovali otrokom a premoženým nepriateľom.
25 n. Tieto verše zosobňujú Jeruzalem ako ženu, ktorá v žiali sedí na zemi (čo je tiež znakom smútku), pretože je pozbavená svojej ozdoby, mužov.
Kniha proroka Izaiáša