Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

5. Proti vyhľadávaniu pomoci v Egypte

31 1 Beda tým, čo zostupujú pre pomoc do Egypta,

opierajú sa o kone,

dôverujú vo vozy, že ich je veľa,

a dúfajú v jazdcov, že sú veľmi mocní,

no na Svätého Izraelovho nevzhliadli

a Pána nevyhľadávali.

2 Lenže aj on je múdry a privedie zlo,

neodvolá svoje slová,

povstane proti domu hriešnikov

a proti pomoci zločincov.

 3 Však Egypt je človek, nie Boh,

ich kone sú telo, nie duch.

Až Pán vystrie svoju ruku,

potkne sa pomocník a padne napomáhaný

a všetci spolu zahynú.

 

 4 Lebo toto mi hovorí Pán:

„Ako ručí lev a levica nad svojou korisťou

– a hoci by zavolali proti nemu plno pastierov,

ich hlasu sa nezľakne, od ich hluku sa nesplaší: –

tak zostúpi Pán zástupov

bojovať na vrchu Sion a na jeho kopcoch.

5 Ako lietajúce vtáky,

tak zatieni Pán zástupov Jeruzalem,

zatieni a vyslobodí, ušetrí a ochráni.“

6 Vráťte sa k tomu,

od ktorého ste tak hlboko odpadli,

synovia Izraela.

 7 Lebo v ten deň odvrhne každý

svojich strieborných bôžikov

a svojich zlatých bôžikov,

ktorých vám urobili vaše ruky na hriech.

8 I padne Asýr nie mečom človeka

a nie ľudský meč ho zožerie;

bude ležať pred mečom

a jeho junač padne v poddanstvo.

 9 Jeho skala zhynie od strachu,

pri úteku budú sa triasť jeho kniežatá,

hovorí Pán, ktorý má svoj oheň na Sione

a svoje ohnisko v Jeruzaleme.

 

 
1 – 3. Boh je isteže múdrejší ako ľudia, preto je proti jeho vôli hľadať pomoc u ľudí.
4 n. Tu sa opisuje zázračné oslobodenie Jeruzalema od Asýrčanov. Splnenie pozri 37, 36.
7. Modly, i keď budú zo striebra alebo zlata, budú zahadzovať ako bezcenný brak.
9. „Skala“ Asýrčanov je buď ich sila, výkvet ich vojska, alebo ich kráľ. Podľa mnohých je to asýrsky boh Aššur, ktorý sa na jednom Sennacheribovom nápise volá „Veľká Skala“.
Kniha proroka Izaiáša