Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

8. Posmešná pieseň proti Babylonu, kap. 47

 

Potupa Babylonu

47 1 Zostúp a sadni si do prachu,

panna, dcéraBábela,

sadni si na zem, bez trónu,

dcéra Chaldejcov,

lebo ťa viac nebudú volať

nežnou a zmäkčilou.

 2 Vezmi si mlynček a múku meľ,

odhaľ si závoj,

odhrň vlečku, obnaž lýtka,

prebroď sa cez rieky!

3 Odhalí sa tvoja hanba, ukáže potupa,

vezmem si pomstu

a neodolá mi nik.

4 Náš vykupiteľ Pánom zástupov sa volá,

Svätým Izraela.

5 Seďže ticho a choď do tmy,

dcéra Chaldejcov,

lebo ťa viac nebudú volať

paňou kráľovstiev.

6 Hneval som sa na svoj ľud,

znesvätil som svoje dedičstvo

a dal som ti ich do rúk;

nemala si k nim ľútosti,

zaťažila si starcov

svojím jarmom veľmi.

7A riekla si: „Večne budem paňou,“

nevzala si si to k srdcu;

nemyslela si na koniec toho.

 

Márnosť čarodejstiev

 8Teraz však čuj toto, zmäkčilá,

čo tróniš v bezpečí,

čo si v srdci hovoríš:

„Ja a nikto viac!

Nebudem sedieť ako vdova

a bezdetnosť nepoznám.“

9Nuž prídu na teba obe tieto veci

razom, v jeden deň,

bezdetnosť a vdovstvo

zasiahnu ťa naplno

i pri množstve tvojich čarov,

i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev.

10 Bola si bezpečná vo svojej zlobe,

povedala si: „Nik ma nevidí.“

Tvoja múdrosť a tvoja veda –

tá ťa zviedla;

riekla si vo svojom srdci:

„Ja a nikto viac!“

11 Príde na teba nešťastie,

nepoznáš jeho vznik,

zrúti sa na teba skaza,

nevieš ju udobriť,

a dôjde na teba hrôza

tak náhle, že sa ani nenazdáš.

12 Postav sa so svojimi čarami

a množstvom svojich kúzel,

v ktorých si sa namáhala od mladi,

vari sa ti to podarí,

vari odstrašíš!

 13 Ustávala si sa množstvom svojich porád:

nechže sa dostavia,

nech ťa vyslobodia, čo delia nebo,

čo pozorujú hviezdy,

oznamujú z novmesiacov,

čo má prísť na teba.

14 Hľa, budú ako pleva,

spáli ich oheň,

nevytrhnú si životy

zo šľahov plameňa:

to nie je uhlie, čo hreje,

oheň, pri ktorom sa sedí.

 15 Tak pochodíš s tými,

o ktorých si dbala,

s ktorými si kupčila od mladi.

Odtackajú sa každý svojou cestou,

niet (toho), kto by ťa zachránil.

 
1. Panenské je mesto, ktorého sa nepriateľ ešte nezmocnil.
2. Mlieť múku na kamennom mlynčeku – to bola práca žien, najmä otrokýň. Babylon sa tu zosobňuje ako žena, ktorá koná otrockú prácu a cestou do zajatia sa musí brodiť cez rieky.
8. Babylon mal mnoho obyvateľov, to sú jeho deti, nebojí sa bezdetnosti.
13. Babylonskí hvezdári – veštci rozdeľovali nebo podľa súhvezdí a veštili z polohy, v akej bolo slnko, mesiac a obežnice v zverokruhu.
15. Kupci, ktorí radi vyhľadávali mesto, ho opustia, keď uvidia jeho skazu.
Kniha proroka Izaiáša