Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Beda hriešnemu národu, kap. 5

 

Podobenstvo o vinici

5  1 Zaspievam svojmu miláčikovi

pieseň svojho priateľa o jeho vinici.

Vinicu mal miláčik môj

na úrodnom úbočí.

2 Okopal ju, skálie z nej vyzbieral,

viničom ju vysadil,

postavil uprostred nej vežu

a lisom ju vystrojil.

Potom čakal, že urodí hrozno,

urodila však plánky.

3 A teraz, občania Jeruzalema

a muži Judska,

súďte medzi mnou a mojou vinicou!

4 Čo som ešte mal urobiť svojej vinici

a neurobil som jej?

Prečo, kým čakal som hrozno,

urodila len plánky?

 5  Teraz však nechže vám ukážem,

čo urobím ja svojej vinici:

pováľam jej plot a stane sa pastvou,

zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná.

6 Obrátim ju na púšť,

nebude strihaná a nebude kopaná,

takže vzrastie tŕnie a bodľač;

ba aj oblakom prikážem,

aby ju neskropili dažďom.

 7 Bo vinicou Pána zástupov je dom Izraela

a judskí muži jeho sadom rozkošným.

On čakal na právo – a hľa, bezprávie,

na spravodlivosť – a hľa, kvílenie.

 

Šestoro beda

 8 Beda tým, čo hromadia dom na dom

a pole pripájajú k poľu,

takže nieto viac miesta

a uprostred krajiny ste sami ubytovaní.

9 Počujem, Pane zástupov:

„Ver, že množstvo domov bude pustatinou,

vo veľkých a krásnych nebude nik bývať.“

 10 Áno, desať jutár vinice urodí jeden bat

a chomer siatia efu urodí.

 

11 Beda tým, čo zavčas rána

pachtia po nápoji

a do neskorého večera

ich rozpaľuje víno!

12 Čo majú citaru a harfu,

bubon, flautu a víno na hodoch,

na dielo Pána však nehľadia

a prácu jeho rúk nevidia.

 13 Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť,

jeho slávni umrú hladom

a jeho zástup zoschne od smädu.

 14 Preto podsvetie roztvorí svoj pažerák,

rozškľabí svoje ústa bezodné

a zostúpi jeho sláva i jeho zástup

i jeho hluční a tí, čo v ňom plesajú.

15 I skloní sa človek a pokorí sa každý

a oči pyšných sa sklopia.

16 Povýšený bude v súde Pán zástupov

a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým.

 17 Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve

a púšte boháčov cudzinci vyjedia.

 

18 Beda tým, čo priťahujú vinu neprávosťou

a pokutu vozovými povrazmi!

 19 Čo hovoria: „Nech sa náhli,

nech urýchli svoje dielo,

nechže uvidíme!

Nech sa priblíži a príde

rozhodnutie Svätého Izraelovho,

nech ho spoznáme!“

 

20 Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé,

robia svetlo tmou a tmu svetlom,

robia horké sladkým a sladké horkým!

 

21 Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri

a sami pred sebou rozumní!

 

22 Beda hrdinom – v pití vína

a silákom – v miešaní liehovín,

23 ktorí za úplatok oslobodia zločinca

a odnímu právo od spravodlivých!

 

24 Preto ako plevu zožiera jazyk ohňa

a seno scvŕka sa v plameni,

bude ich koreň hnilobou

a ich kvet odletí ako prach,

lebo odmietli náuku Pána zástupov

a výroku Svätého Izraelovho sa rúhali.

 25 Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu,

vystrel proti nemu svoju ruku

a strestal ho, až sa triasli hory.

Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach.

Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev

a jeho ruka je ešte vystretá.

 

Príchod nepriateľa

 26 I zdvihne znak národu zďaleka

a zapíska mu až do končín zeme

a hľa, príde náhle, honosne!

27 Niet v ňom znaveného ani omdleného,

nespí, ani nedrieme,

pás jeho bedier sa nerozopne,

ani remeň na obuvi neroztrhne.

28 Jeho šípy sú ostré,

všetky kuše napnuté,

kopytá jeho koní sú ako kremeň

a jeho kolesá ako víchrica.

29 Rev má ako levica,

reve ako levíčatá,

ručí a uchytí korisť,

odnesie a nik mu ju nevytrhne.

 30 V ten deň bude hučať nad ním

ako hukot mora.

Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma

a svetlo sa zotmie v jej mrákote!

 
1. Podobenstvom o vinici prorok vykresľuje nevďačnosť Izraelitov. Miláčik a priateľ je Boh Jahve, je to teda pieseň, ktorú Boh zložil o svojej vinici. Zo 6. verša vidieť, že vinohradníkom je Boh, ktorý rozkazuje aj oblakom, a v 7. verši sa vyhlasuje, že nevďačnou vinicou je Izrael.
5. Ohrada okolo viníc a záhrad bývala z nanosených skál a na nej bol haluzový plot.
7. Júdov dom dostal od Boha oveľa viac výsad než ostatné kmene.
8. Šestoro „Beda!“ vyrieknutých nad hriešnikmi nás poučí, čo je to za divé hrozno, ktoré urodila nevďačná vinica, čo sú to za zločiny, ktorých sa národ dopúšťa.
10. Bat bola miera na tekutiny, obsahovala 36,4 litra (podľa iných skoro 40 litrov). Miera tej istej veľkosti na sypané veci sa volala efa. Miera desaťnásobná, teda 364 litrov (podľa iných skoro 400 litrov), sa nazývala chomer.
13. „Slávni“ sú kniežatá a vodcovia ľudu, „zástup“ je obyčajný ľud.
14. „Podsvetie“ je podľa starších starozákonných kníh miesto odpočinku, ticha a smútku. Miesto radosti, nebo, nebolo pred Kristom Pánom otvorené, preto nie div, že sú i spravodliví na mieste smútku, v šeóle. Nikde sa však netvrdí, že by osud spravodlivých bol po smrti totožný s osudom hriešnych, ba výslovne sa hovorí, že na hriešnikov čakajú v podsvetí tresty.
17. Opustená krajina bude pastviskom, a čo sa na spustnutých poliach urodí, zoberú cudzinci.
19. Hriešnici sa posmievajú prorokovým rečiam.
25. Prorok pripomína akýsi už minulý, ale bližšie neoznačený trest. Keďže sa však národ neobrátil, Božia ruka je pripravená na ďalšie tresty.
26. Meno nepriateľského národa, ktorý Boh povolá proti Judsku, sa nespomína, ale sú to bezpochyby Asýrčania. Bohu sa tu, ako v Biblii často, pripisujú ľudské činy, hoci vieme, že on nemusí zdvihnúť znak ani zapískať, keď chce privolať nepriateľské vojsko.
30. Zámeno „jej“ sa vzťahuje na „zem“. Je to zem Judska.
Kniha proroka Izaiáša