Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

7. Dobrá novej zmluvy, 55, 1 – 13

 

Hľadajte pravé blaho!

55  1 Oj, všetci smädní, poďte k vodám,

a ktorí nemáte peňazí, 

poďte, kupujte a jedzte,

poďte, kupujte bez peňazí,

bezplatne víno a mlieko!

2 Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb,

a svoju robotu za to, čo nesýti?

Počúvajte ma a budete jesť dobroty,

v hojnosti sa bude kochať vaša duša.

 3 Nakloňte si ucho a poďte ku mne,

poslúchajte, aby vaša duša žila;

a uzavriem s vami večnú zmluvu,

neklamnú milosť Dávidovu.

4 Hľa, urobím ho svedkom pre národy,

kniežaťom a vládcom kmeňov!

5 Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš,

a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe

kvôli Pánovi, tvojmu Bohu,

Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

 

Cesty Božie

6 Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť,

volajte ho, kým je nablízku!

7 Nech opustí bezbožný svoju cestu,

hriešny človek svoje zmýšľanie

a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,

k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky

a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán.

9 Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,

tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest

a moje myšlienky od vašich myšlienok.

10 Lebo ako spŕchne

z neba dážď a sneh

a nevráti sa ta,

ale opojí zem,

zúrodní ju, dá jej klíčiť

a dá semä na siatie

a chlieb na jedlo:

 11 tak bude moje slovo,

ktoré mi vyjde z úst,

nevráti sa ku mne naprázdno,

ale urobí, čo som si želal,

a vykoná, na čo som ho poslal.

12 Áno, s radosťou vyjdete,

budete vyvedení v pokoji.

Vrchy a kopce

prepuknú v jasot pred vami

a všetky poľné stromy

budú tlieskať rukami.

 13 Na mieste bodľačia vyrastie cyprus,

na mieste pŕhľavy vyrastie myrta.

To bude Pánovi na slávu,

na večný pomník, ktorý nezhynie.

 

 

1. Pokrmy a nápoje tu označujú duchovné dary, najmä požehnania mesiášskych čias; porov. 12, 3; 25, 6; 44, 3. Peniaze v tých časoch neboli, platilo sa kúskami striebra a zlata, ktoré bolo treba zakaždým vážiť.
3. Kráľ Dávid bol v Izaiášových časoch dávno mŕtvy, teda nie je tu o ňom reč. Jeho menom sa označuje Mesiáš, ktorý bude naozaj kráľom národov.
11. Myslí sa tu na vyslobodenie zo zajatia prostredníctvom Kýra (porov. 44, 28) a vykúpenie ľudstva prostredníctvom Pánovho služobníka (porov. 53, 10).
13. O cypruse a myrte pozri pozn. k 41, 19.
Kniha proroka Izaiáša