Kniha žalmov

ŽALM 110 (109)

 

Mesiáš, kráľ a kňaz

 

 1 Dávidov žalm.

Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici,

kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“

 

2 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:

panuj uprostred svojich nepriateľov.

 3 Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda

v posvätnej nádhere.

Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

 

 4 Pán prisahal a nebude ľutovať:

„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

5 Pán je po tvojej pravici,

v deň svojho hnevu kráľov porazí.

6 Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly;

po šírej zemi hlavy rozdrví.

 

7 Cestou sa napije z potoka

a potom hlavu zdvihne.

 
1. „Pán (Jahve) povedal“ (doslova „výrok, predpoveď – neʽum“, je technický výraz na označenie Božieho neodvolateľného výroku alebo predpovede) „môjmu Pánovi“ (ʽAdoní). V hebrejskom jazyku sa meno „ʽadoní“ používa vtedy, keď poddaný oslovuje svojho pána, kráľa. Dávid na tomto mieste mohol týmto spôsobom osloviť budúceho Mesiáša (1 Sam 25, 25 n.; 2 Sam 1, 10), lebo okrem Boha bol aj On jeho Pánom, i keď bude podľa tela jeho ďalekým potomkom. Teda Jahve hovorí Mesiášovi: „Seď po mojej pravici.“ Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať tú istú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2, 19). „Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“ – slovo „kým“ tu neoznačuje konečné ohraničenie času.
3. Mesiášovi právom patrí svätá (v posvätnej nádhere) vláda nad celým svetom, patrí mu právom jeho večného (pred východom zornice) zrodu zo samého Boha.
4. „Podľa radu Melchizedechovho“ znamená, že je kňazom v pravom zmysle slova, a nie v prenesenom ani iba v levitskom, ako bol Áron, ale ako bol Melchizedech, ktorý bol pravý kňaz a priniesol na obetu chlieb a víno.