Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 14 (13)

 

Pochabosť bezbožných

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

Skazení sú a ohavnosti páchajú.

Nikto z nich nerobí dobre.

2 Pán pozerá z neba na synov ľudských

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

 

3 Všetci poblúdili, všetci sa skazili;

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

4 Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť

a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

 

Nevzývajú Pána;

5 ale ešte stŕpnu od strachu,

lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.

6 Vy chcete zmariť plány bedára,

lež Pán je jeho útočišťom.

7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona!

Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia,

Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Kniha žalmov