Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 29 (28)

 

Chválospev na Pánovo slovo

 

 1 Dávidov žalm.

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,

vzdávajte Pánovi slávu a moc.

2 Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,

v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

 

3 Hlas Pánov nad vodami;

zahrmel Boh veleby,

Pán nad veľkými vodami!

4 Hlas Pánov – taký mohutný!

Hlas Pánov – taký veľkolepý!

 

5 Hlas Pánov láme cédre;

aj libanonské cédre láme Pán.

 6 Libanon rozkýva do tanca ako teliatko

a Sarion ako byvolča.

 

7 Hlas Pánov metá blesky ohnivé,

8 hlas Pánov púšťou otriasa,

Pán otriasa púšťou Kádeš.

9 Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc,

obnažuje húštiny.

A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

 

10 Pán tróni nad záplavami vôd,

Pán bude tróniť ako večný kráľ.

11 Pán dá silu svojmu ľudu,

Pán požehná svoj ľud pokojom.

 
1. Kto sú „synovia Boží“, je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno „synov Božích“ ako v Jób 1, 6; 38, 7; Ž 89, 7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2, 11; Múd 2, 13 – 16; 18; Gn 6, 2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to „anjeli“, inak by sa 9. verš „a v jeho chráme všetci volajú: Sláva“ musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.
6. Sarion – fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.
Kniha žalmov