Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 59 (58)

 

Modlitba o pomoc pred pyšným nepriateľom

 

 1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.

Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov,

aby strážili dom a zavraždili Dávida.

2 Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov,

chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

3 Vytrhni ma z rúk zločincov

a zachráň pred krvilačníkmi.

 

4 Pozri, úklady robia na môj život

a surovo sa vrhajú na mňa.

5 Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech;

nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú.

 

Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri.

 6 Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela,

precitni a potrestaj všetkých pohanov,

nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.

 

7 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy

a pobehujú okolo mesta.

8 Hľa, čo chrlia ich ústa,

meč majú na perách: „Ktože to počuje?“

9 Ty sa im však smeješ, Pane;

vysmievaš sa všetkým pohanom.

10 Záštita moja, čakám na teba;

lebo ty, Bože, si moja ochrana.

11 So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.

Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

 

12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol;

rozožeň ich svojou mocou

a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca.

13 Pre hriech ich úst, pre reč ich perí

nech sa chytia do svojej pýchy;

pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

14 Skoncuj s nimi v rozhorčení,

skoncuj a nebude ich;

a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme.

 

15 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy

a pobehujú okolo mesta.

16 Túlajú sa za pokrmom,

a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.

 

17 Ja však budem oslavovať tvoju moc

a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,

lebo ty si sa mi stal oporou

a útočišťom v deň môjho súženia.

18 Tebe, záštita moja, chcem spievať,

lebo ty, Bože, si môj ochranca,

môj Boh, moje milosrdenstvo.

 

 
1. Porov. 1 Sam 19, 11 – 18. Na základe 6. a 9. verša možno usudzovať, že žalm bol neskôr z liturgických dôvodov upravený. Niektoré časti sú dosť nejasné.
6. Starý zákon ešte nepozná univerzalizmus Nového zákona, prijímajúci všetky národy, teda aj pohanov. Žalmista má pred očami židovský národ s jeho výlučnosťou, partikularizmom. V tom zmysle treba chápať aj verše 9 – 14.
Kniha žalmov