Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 33 (32)

 

Chválospev na Pánovu prozreteľnosť

 

1 Plesajte, spravodliví, v Pánovi;

statočným sluší spievať pieseň chvály.

2 Oslavujte Pána citarou,

hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

 3 Spievajte mu novú pieseň,

nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

4 Lebo Pánovo slovo je pravdivé

a verné všetko jeho konanie.

 

5 Miluje spravodlivosť a právo;

milosti Pánovej plná je zem.

6 Pánovým slovom povstali nebesia

a dychom jeho úst všetky ich voje.

7 Ako do vreca hromadí morské vody,

ako do nádrží zlieva oceány.

 

8 Celá zem nech má bázeň pred Pánom,

pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

9 Lebo on riekol a stalo sa,

on rozkázal a všetko bolo stvorené.

10 Pán marí úmysly pohanov,

navnivoč privádza myšlienky národov.

11 Ale Pánov úmysel trvá naveky,

myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

 

12 Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,

blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

13 Pán hľadí z neba

a vidí všetkých ľudí.

14 Pozerá z miesta, kde prebýva,

na všetkých obyvateľov zeme,

15 on, čo každému osve utvoril srdce

a chápe všetky ich skutky.

 

16 Neochráni kráľa vojsko početné

ani obra jeho sila mohutná.

17 Kôň nepomôže k víťazstvu,

nezachráni, aj keď silou oplýva.

18 Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,

nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

19 aby ich zachránil pred smrťou

a v čase hladu nakŕmil.

 

20 Naša duša očakáva Pána,

on je naša pomoc a ochrana.

21 V ňom sa naše srdce raduje

a v jeho sväté meno máme dôveru.

22 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,

ako dúfame v teba.

 
3. Novú vari preto, lebo Pán poskytol nové dobrodenia.
Kniha žalmov