Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 96 (95)

 

Pán je kráľ a sudca celej zeme

 

1 Spievajte Pánovi pieseň novú;

spievaj Pánovi, celá zem!

2 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.

Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

3 Zvestujte jeho slávu pohanom

a jeho zázraky všetkým národom.

 

 4 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,

viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

5 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,

ale Pán stvoril nebesia.

6 Vznešenosť a krása pred jeho tvárou,

moc a veleba v jeho svätyni.

 

7 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,

vzdávajte Pánovi slávu a česť,

8 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.

Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

9 klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.

Chvej sa pred ním, celá zem,

10 hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“

Upevnil zemekruh, nepohne sa;

a spravodlivo súdi národy.

 

11 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem;

nech more zahučí a čo ho napĺňa,

12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.

I zajasajú všetky stromy lesa

13 pred tvárou Pána, že prichádza,

že prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh

a národy podľa svojej pravdy.

 
1. „Pieseň novú“, lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.
4. Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno „boh“, sú nič, prázdnota, „výmysly“, netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.
Kniha žalmov