Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 94 (93)

 

Boh – pomstiteľ spravodlivých

 

1 Bože odplaty, Pane,

Bože odplaty, zjav sa.

2 Povstaň, ty, ktorý súdiš zem,

odplať pyšným, čo si zaslúžili.

 

3 Dokedy ešte hriešnici, Pane,

dokedy ešte budú hriešnici jasať?

4 Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť

a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

 

5 Pane, šliapu po tvojom ľude

a tvoje dedičstvo týrajú.

6 Vraždia vdovy a cudzincov

a zabíjajú siroty.

 7 A hovoria si: „Pán to nevidí,

nevie o tom Boh Jakubov.“

 

8 Pochopte to, vy, nerozumní v národe;

kedy to porozumiete, hlupáci?

9 Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul,

alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

10 Že by netrestal ten, čo vychováva národy,

čo učí ľud múdrosti?

11 Pán pozná ľudské myšlienky

a vie, aké sú márne.

 

12 Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš

a poúčaš o svojom zákone,

13 aby si mu uľavil v dňoch nešťastných,

kým pre hriešnika nevykopú jamu.

14 Lebo Pán neodvrhne svoj ľud

a neopustí svoje dedičstvo.

15 Súd sa zasa navráti k spravodlivosti

a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

 

16 Proti ničomníkom ktože mi pomôže

a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

 17 Keby mi Pán nebol pomohol,

už by som bol býval v ríši mlčania.

18 Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“

hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

19 A keď sa v mojom srdci kopia starosti,

vzpružuje ma tvoja potecha.

 

20 Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia,

čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

21 Na život spravodlivého sa vrhajú

a odsudzujú krv nevinnú.

22 Mne sa však Pán stal pevnosťou

a skalou útočišťa môj Boh.

23 On im odplatí za ich neprávosť

a ich vlastnou zlobou ich vyhubí,

24 vyhubí ich Pán, Boh náš.

 

 
7. „Pán nevidí“ a „nevie“ – neveria, že Boh bude trestať každú krivdu, každý hriech a každý zločin. Proti podobným neprávostiam a krivdám brojili aj proroci (Iz 1, 23; 5, 20 – 23; 10, 1 n.; Jer 5, 1 n.; Ez 22, 7; Oz 4, 2; Zach 7, 10 atď.).
17. „V ríši mlčania“, teda v šeóle (porov. Ž 115, 17).
Kniha žalmov