Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 19 (18)

 

Oslava Boha Stvoriteľa

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Nebesia rozprávajú o sláve Boha

a obloha hlása dielo jeho rúk.

3 Deň dňu o tom podáva správu

a noc noci to dáva na známosť.

 

4 Nie sú to slová, nie je to reč,

ktorá by sa nedala počuť.

5 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas

a ich slová až po končiny sveta.

 

6 Tam hore vybudoval stan pre slnko

a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty

a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.

7 Na jednom kraji neba sa vynára

a uberá sa k druhému;

pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

 

8 Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.

Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

9 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

 

10 Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

11 Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,

sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.

 

12 Tvoj služobník sa v nich vzdeláva;

veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.

13 Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach?

Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,

14 a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.

Tak budem bez škvrny

a čistý od veľkého hriechu.

 15 Nech sa ti páčia slová mojich úst

i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.

Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

 
15. „Vykupiteľ“, hebr. goʽel, ktorý ho vyslobodí zo všetkých bied tela a duše. – Žalm je podobný Ž 119, ktorý je majstrovskou chválou zákona.
Kniha žalmov