Kniha žalmov

ŽALM 112 (111)

 

Blaženosť spravodlivého človeka

 

1 ALELUJA.

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána

a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi;

pokolenie spravodlivých bude požehnané.

3 V jeho dome bude úspech a bohatstvo,

jeho spravodlivosť ostane naveky.

 

4 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,

milosrdný, milostivý a spravodlivý.

5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,

čo svoj majetok čestne spravuje;

6 nikdy nezakolíše.

 

Vo večnej pamäti bude spravodlivý,

7 nebude sa báť zlej zvesti.

Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

8 bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,

kým nepokorí svojich nepriateľov.

9 Rozdeľuje a dáva chudobným;

jeho dobročinnosť potrvá naveky

a jeho moc a sláva budú stále rásť.

 

10 Hriešnik to uvidí a zanevrie,

zubami bude škrípať a hynúť závisťou.

Želanie hriešnikov vyjde nazmar.