Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 2

 

Mesiáš – kráľ a víťaz

 

 1 Prečo sa búria pohania?

Prečo národy snujú plány daromné?

 2 Povstávajú pozemskí králi

a vladári sa spolčujú

proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

3 „Rozbime ich okovy

a ich jarmo zhoďme zo seba!“

 

 4 Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva;

Pán ich privedie na posmech.

5 Raz na nich rozhorčene zavolá

a svojím hnevom ich vydesí:

 6 „Veď ja som ustanovil svojho kráľa

na svojom svätom vrchu Sione!“

 

 7 Zvestujem Pánovo rozhodnutie:

Pán mi povedal: „Ty si môj syn.

Ja som ťa dnes splodil.

 8 Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy

a do vlastníctva celú zem.

9 Budeš nad nimi panovať žezlom železným

a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“

 

10 A teraz, králi, pochopte;

dajte si povedať, pozemskí vladári.

11 V bázni slúžte Pánovi

a s chvením sa mu klaňajte.

12 Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval

a vy by ste zahynuli na ceste,

lebo sa rýchlo rozhorčí.

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.

 
1. Plány daromné, lebo sa neuskutočnia.
2. Pán, hebr. Jahve, je pomenovanie Boha v jeho otcovskom vzťahu k vyvolenému národu. Pomazaný, Kristus, hebr. mašiach, znamená prisľúbeného Mesiáša, ktorý bude mať kráľovskú a kňazskú hodnosť. Vysvetlenie tohto verša podávajú Sk 4, 27, kde sa hovorí, že proti Ježišovi, Božiemu Synovi a Pomazanému, sa spolčili Herodes s Pilátom a pohanské národy aj izraelské kmene.
4. Boh sa vysmieva, tento antropomorfizmus (pripisovanie ľudských vlastností a spôsobov Bohu) treba chápať ako metaforu.
6. Na svojom svätom vrchu Sione. Sion je pahorok starého Jeruzalema, ktorý dobyl Dávid z rúk Jebuzejcov. Volá sa svätým, lebo tam preniesli archu zmluvy. Ale Sion často znamená celý Jeruzalem a považuje sa za sídlo Boha a Mesiáša. Tak aj na našom mieste.
7. V tretej strofe už sám Mesiáš hovorí a oznamuje Pánovo rozhodnutie, ktorým je ustanovený za univerzálneho Kráľa. Najprv vyhlasuje svoje večné zrodenie. Pán mi povedal. Pán – Jahve, ide výslovne o Boha, ktorý hovorí Mesiášovi: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.“ Tu nejde o adoptívne synovstvo, ale o prirodzený zrod.
8 – 9. Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda bezvýhradnú moc. Plné uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2, 25 – 27).
Kniha žalmov