Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 7

 

Modlitba spravodlivého, ktorého potupujú

 

 1 Dávidov nárek. Zaspieval ho Pánovi pre Benjamínca Kúša.

2 Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam,

zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,

3 aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev,

a nemal by som záchrancu.

 

4 Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil,

ak som si ruky poškvrnil zločinom,

5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom,

ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,

6 potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní

a nech ma zašliape až do zeme

a do prachu zrazí moju česť.

 

 7 Povstaň, Pane, vo svojom hneve,

postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.

Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil.

8 I obklopí ťa zhromaždenie národov,

ale ty si zasadni vysoko nad nimi.

 9 Pán je sudca národov.

Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti

a podľa mojej nevinnosti.

10 Nech je už koniec zlobe hriešnikov.

Posilni spravodlivého,

ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

 

11 Boh je moja obrana;

on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

12 Boh je sudca spravodlivý;

dáva výstrahy každý deň.

13 Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč,

napne luk a namieri.

14 Pripraví si smrtonosné zbrane,

svoje šípy naplní ohňom.

 

15 Hľa, hriešnik počal neprávosť,

ťarchavý je zlobou a plodí zločin.

16 Jamu vykopal a prehĺbil,

lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.

17 Jeho zloba zosype sa mu na hlavu,

temeno mu pritlačí jeho násilie.

18 Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť

a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

 

1. Kto je Kúš? Pravdepodobne to bol jeden zo Šaulových dvoranov alebo vodcov, ktorí nenávideli Dávida a za každú cenu sa snažili zbaviť sa ho.
7. „Vystúp na súde, ktorý si ty nariadil,“ značí skutočnosť, že Boh dobrých ochraňuje a zlých tresce, ale tu môže byť aj náznakom všeobecného súdu, ktorý proroci nazývajú „Pánovým dňom“, tým viac, že v nasledujúcom verši prechádza myšlienka od súdu nad jednotlivcami na súd všeobecný.
9. „Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti.“ Žalmista prichádza pred trón Sudcu a dôverujúc v svoju nevinnosť, žiada o rozsudok. Hovorí nielen za seba, ale za všetkých spravodlivých. Tu treba vidieť aj centrálnu ideu celého žalmu.
Kniha žalmov