Kniha žalmov

 ŽALM 111 (110)

 

Veľké sú diela Pánove

 

1 ALELUJA.

Z celého srdca chcem oslavovať Pána

v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

 

2 Veľké sú diela Pánove;

nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

3 Nádherné a vznešené sú jeho diela,

jeho spravodlivosť platí naveky.

4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;

Pán je milosrdný a milostivý.

 5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja;

svoju zmluvu má stále na mysli.

 

6 Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu

a dal im dedičstvo pohanov;

7 pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.

Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,

8 upevnené naveky,

založené na pravde a spravodlivosti.

9 Vykúpenie poslal svojmu ľudu,

zmluvu uzavrel naveky.

 

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;

10 bohabojnosť je počiatok múdrosti

a múdro robia všetci, čo ju pestujú;

jeho chvála ostáva naveky.

 
5. „Pokrm dal tým, čo sa ho boja“ – narážka na mannu a prepelice (Ex 16; Nm 11; Ž 78, 26 n.). Cirkev prispôsobuje tieto slová na Eucharistiu (pozri Jn 6, 31 – 33. 48 – 51). Ako aj mnohé iné v tomto žalme má hlbší zmysel.