Kniha žalmov

ŽALM 102 (101)

 

Vyhnancove sľuby a prosby

 

1 Modlitba utláčaného, ktorý v súžení,

prednáša Pánovi svoje žiale.

2 Pane, vyslyš moju modlitbu

a moje volanie nech dôjde ku tebe.

3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou;

v deň môjho súženia

nakloň ku mne svoj sluch.

Kedykoľvek ťa budem vzývať,

čím skôr ma vypočuj.

 

4 Lebo moje dni sa tratia ako dym

a kosti mám rozpálené sťa pahreba.

5 Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá,

takže zabúdam jesť svoj chlieb.

6 Od samého náreku

som iba kosť a koža.

 

 7 Som ako pelikán na púšti,

ako kuvik uprostred zrúcanín.

8 Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche.

9 Moji nepriatelia ma potupujú každý deň,

preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.

10 Veď popol jedávam ako chlieb

a nápoj miešam so slzami;

11 to pre tvoj hnev a výčitky,

lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.

12 Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.

 

13 Ale ty, Pane, trváš večne

a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.

14 Vstaň a zľutuj sa nad Sionom,

lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval,

lebo už je tu ten čas.

15 Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene

a ľútostia nad jeho troskami.

 

16 Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

a tvojej slávy všetci zemskí králi;

17 lebo Pán vystaví Sion

a zjaví sa vo svojej sláve.

18 Zhliadne na modlitbu núdznych

a nepohrdne ich prosbami.

 

 19 Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce

a obnovený ľud oslávi Pána.

20 Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne

a z nebies pozerá na zem;

21 čuje nárek zajatých

a odsúdeným na smrť vracia slobodu,

22 aby na Sione hlásali meno Pánovo

a v Jeruzaleme jeho slávu,

23 keď sa tam zídu vospolok národy

a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.

 

 24 Cestou mi sily podlomil

a skrátil moje dni.

Hovorím: „Bože môj,

25 neber ma v polovici mojich dní;

tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.

26 Na začiatku si stvoril zem,

aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

27 Ony sa pominú, ale ty zostaneš;

rozpadnú sa sťa odev,

vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.

 

28 Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca.

29 Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí

a ich potomstvo bude pevné pred tebou.“

 
7. Vyvolený ľud je teraz ako „pelikán“, ktorý ako stelesnený smútok vie celé dni stáť na jednom mieste, alebo ako „kuvik“, ktorý blúdi po „zrúcaninách“ za noci, obávajúc sa denného svetla.
19. „Obnovený ľud“ – ľud z pohanov a Izraelitov – Cirkev (Ž 22, 32).
24. Žalmista prosí Pána o milosť dlhšieho života, aby videl vyslobodenie a slávu obnoveného Siona.