Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 99 (98)

 

Svätý je Pán, náš Boh

 

 1 Pán kraľuje, traste sa, národy;

tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.

2 Veľký je Pán na Sione

a vyvýšený nad všetky národy.

 

3 Oslavujte jeho meno veľké a úžasné,

lebo je sväté.

4 Mocný kráľ spravodlivosť miluje:

ty si ustanovil, čo je správne,

právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

 

5 Velebte Pána, nášho Boha,

a padnite k jeho nohám,

lebo je svätý.

 

6 Mojžiš a Áron, jeho kňazi,

a Samuel, ctiteľ jeho mena,

vzývali Pána a on ich vypočul,

7 z oblačného stĺpa k nim hovoril.

A zachovávali jeho svedectvo

a prikázania, ktoré im dal.

8 Pane, Bože náš, ty si ich vypočul,

Bože, ty si bol k nim milostivý,

no nenechal si bez trestu ich priestupky.

 

9 Velebte Pána, nášho Boha,

na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,

lebo svätý je Pán, Boh náš.

 
1 – 3. „Pán kraľuje“ (Ž 93, 1), „tróni nad cherubmi“ (1 Sam 4, 4; 2 Sam 6, 2; Iz 37, 16; Ž 80, 2; 1 Krn 13, 6), čiže nad archou zmluvy, na ktorej boli dvaja cherubi (Ex 25, 22).
Kniha žalmov