Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 82 (81)

 

Proti nespravodlivým sudcom

 

 1 Asafov žalm.

Vstáva Boh v zhromaždení Božom,

uprostred bohov koná súd.

 

2 „Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo

a nadržiavať hriešnikom?

3 Prisúďte právo bedárom a sirotám,

spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

4 Ratujte chudobného

a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika...“

 

5 Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách;

hýbu sa všetky základy zeme.

6 I povedal som: „Ste bohmi,

všetci ste synmi Najvyššieho.“

7 Ale aj vy, ako každý človek, umriete,

padnete ako každý velikáš.

 

 8 Vstaň, Bože, a súď zem,

lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

 

 
1 n. Žalmista básnickou rečou opisuje Boha, ktorý ide súdiť „sudcov“ – bohov. V Starom zákone sa sudcovia často uvádzajú pod menom: „bené ʽelohím“ alebo len „ʽelohím“, „synovia Boží“ alebo „bohovia“ (Ex 21, 6; 22, 8. 9; Dt 1, 17; 19, 17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene vykonávali spravodlivosť na zemi (Ž 58, 2).
8. Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2, 8. 9).
Kniha žalmov