Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 65 (64)

 

Slávnostné poďakovanie

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

 2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione;

tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

3 Ty vypočúvaš modlitby,

k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

4 A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,

ty nám ich odpúšťaš.

 

5 Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,

prebývať bude v tvojich sieňach.

Naplní nás blahobyt tvojho domu

a svätosť tvojho chrámu.

6 Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš,

Bože, naša spása,

nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

 

7 Vrchy upevňuješ svojou mocou,

opásaný silou.

8 Tíšiš hukot mora,

hukot jeho vĺn aj nepokoje národov.

9 Tí, čo obývajú zemské končiny,

chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami,

radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

 

 10 Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,

zveľaďuješ jej bohatstvo.

Božia rieka je plná vody;

ľuďom pripravuješ zrno.

Takto sa staráš o zem:

11 zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,

skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

 

 12 Rok korunuješ svojou dobrotou,

kade prejdeš, všade je hojnosť.

13 Pašienky púšte vlaha zarosí

a pahorky sa opášu plesaním.

14 Čriedami oviec sa lúky pokryjú

a zrnom budú oplývať doliny;

ozývať sa budú jasotom a spevom.

 

 

2. Zo Siona Pán rozdáva svoje milosti, preto sa mu treba aj poďakovať a splniť sľuby, ktorými si ľud vyprosil dobrodenia od Pána.
10. „Božia rieka“, totižto dážď, ktorý prichádzal na zem – podľa semitského chápania – z osobitných nádrží, umiestnených v nebesách.
12. Boh sa v Starom zákone zobrazuje na voze z mračien, a kade prechádza, roznáša požehnanie a hojnosť úrody (Dt 33, 26).
Kniha žalmov