Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 40 (39)

 

Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Čakal som, čakal na Pána

a on sa ku mne sklonil.

3 Vyslyšal môj nárek

a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

Nohy mi postavil na skalu

a kroky mi upevnil.

4 Do úst mi vložil pieseň novú,

 chválospev nášmu Bohu.

 

Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní

a budú dúfať v Pána.

5 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru

a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.

6 Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;

a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná?

Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky,

toľko ich je, že sa nedajú spočítať.

 

 7 Obety a dary si nepraješ,

lež uši si mi otvoril.

Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,

8 preto som povedal: „Hľa, prichádzam.

Vo zvitku knihy je napísané o mne,

9 že mám plniť tvoju vôľu.

A to chcem, Bože môj,

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

 

10 Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení;

svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.

11 Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam,

rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.

Neskrývam tvoju milosť

a pravdu pred veľkým zhromaždením.

 

12 Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,

tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

13 Zo všetkých strán sa na mňa kopia

nespočetné pohromy,

opantalo ma toľko hriechov,

že nemám o nich prehľadu.

A je ich viac, než mám vlasov na hlave,

až mi z toho srdce zamiera.

 

 14 Pane, ráč ma zachrániť,

príď mi čím skôr na pomoc.

15 Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,

čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,

čo mi chcú zle.

16 Nech zmeravejú hanbou tí,

čo mi hovoria: „Tak mu treba!“

 

17 No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú.

A tí, čo túžia po tvojej pomoci,

nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán!“

18 Ja som síce biedny a úbohý,

no Pán sa stará o mňa.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,

Bože môj, nemeškaj.

 
7 – 11. V týchto veršoch hovorí žalmista o spôsobe poďakovania za poskytnutú pomoc. Tvrdí, že človek sa môže najlepšie odvďačiť Bohu poslušnosťou, obetou ducha, a nie vonkajšími obetami, ktoré nemajú žiadnu cenu, ak pritom nepodriaďujeme svoju vôľu Božej vôli (Ž 51). „Nepraješ si... nežiadaš“ – tieto výrazy neoznačujú v hebrejskej reči výlučne zápor, iba umenšujú, uberajú na dôležitosti veci, o ktorú ide. – „Vo zvitku“... príkaz plniť Božiu vôľu je napísaný v Písme. – Pán žiada od svojho ľudu lásku a oddanosť (Dt 6, 6; Prís 3, 3; 7, 3; Iz 51, 7), ale jedine Kristus splnil dokonale tento príkaz a dal nám príklad, ako to máme robiť (Hebr 10, 5 – 7; Jer 31, 33; Jn 4, 34; 6, 38; 5, 39; Lk 24, 25 – 27 atď.).
14 – 16. Verše, čo nasledujú, sú aj v Žalme 70. Niektoré verše sa nachádzajú aj v Žalme 35, 4. 21. 27.
Kniha žalmov