Kniha žalmov

ŽALM 135 (134)

 

Oslava Pána divotvorcu

 

 1 ALELUJA.

Chváľte meno Pánovo,

chváľte ho, služobníci Pánovi,

2 ktorí ste v dome Pánovom

a na nádvoriach domu nášho Boha.

 

3 Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý;

ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;

 4 veď si Pán vyvolil Jakuba,

Izraela za svoje vlastníctvo.

 

 5 Ja viem, že Pán je veľký,

že náš Boh je nad všetkými bohmi.

6 Čokoľvek Pán chce,

urobí na nebi i na zemi,

v mori a vo všetkých priepastiach.

 7 Od kraja zeme privádza oblaky,

bleskami vyvoláva dážď,

zo svojich komôr vypúšťa vetry.

 

8 On pobil prvorodených Egypta,

ľudí aj zvieratá.

9 Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky

proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.

10 On porazil mnohé národy

a pozabíjal mocných kráľov:

11 Sehona, kráľa amorejského,

a Oga, kráľa Bášanu,

a všetkých kráľov kanaánskych.

12 A ich krajinu dal do dedičstva,

do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.

 

13 Pane, tvoje meno trvá večne;

tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.

14 Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu

a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.

 

 15 Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata,

sú dielom ľudských rúk.

16 Majú ústa, ale nehovoria,

majú oči, a nevidia.

17 Majú uši, ale nepočujú,

nie sú schopné ani dýchať ústami.

18 Nech sú im podobní ich tvorcovia

a všetci, čo v ne veria.

 

 19 Dom Izraelov, zvelebuj Pána;

dom Áronov, zvelebuj Pána.

20 Dom Léviho, zvelebuj Pána;

všetci bohabojní, zvelebujte Pána.

 

21 Nech je zvelebený Pán zo Siona,

čo sídli v Jeruzaleme. ALELUJA.

 

 

1. Porov. Ž 134, 1.
4. Izraelský ľud sa viac ráz nazýva „vlastníctvo“ (Dt 7, 6), vec, ktorá je zvláštnym spôsobom Pánova (Ex 19, 5; Dt 14, 2; 26, 18).
5. „Že náš Boh je nad všetkými bohmi“ – nanajvýš možno pripustiť, že žalmista hovorí za pohanov, akoby povedal: Pán je aj nad tými, ktorých pohania považujú za bohov (porov. Ž 97, 9), ale v skutočnosti nie sú ničím (15 – 18).
7. Blesky oznamujú blížiacu sa búrku a sprevádzajú ju – „bleskami vyvoláva dážď“ (Gn 7, 11; 28, 17; Iz 40, 22; Jób 26, 11; Ž 24, 2; 29, 3; Zach 10, 1 n. atď.).
15 – 18. Porov. Ž 115, 4 – 8.
19 – 20. Porov. Ž 118, 1 – 4.