Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 49 (48)

 

Márnosť bohatstva

 

1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2 Čujte to, všetky národy,

 počúvajte, všetci obyvatelia zeme;

3 vy všetci, prostí aj vznešení,

všetci vospolok, bohatí aj chudobní.

4 Moje ústa hovoria múdrosť

a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

 5 K prísloviam ucho nakláňam,

pri zvukoch lýry vysvetlím svoju záhadu.

 

6 Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných,

keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?

7 Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu

a chvastajú sa nadmerným bohatstvom?

 

8 Veď sám seba nevykúpi nik,

ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

9 Cena za vykúpenie života je príliš vysoká;

nikdy nebude stačiť,

10 aby človek žil naveky a zánik neuzrel.

11 Veď vidí, že umierajú aj mudrci,

rovnako hynie blázon i hlupák

a cudzím nechávajú svoje bohatstvo.

 

12 Hroby im budú večnými domami,

príbytkami z pokolenia na pokolenie,

aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.

13 Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo;

je ako lichva, čo hynie;

v tom je jej podobný.

 

14 Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba,

a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.

15 Ako ovce sa ženú do priepasti

a smrť je ich pastierom.

Padajú strmhlav do hrobu,

ich zjav sa pominie:

podsvetie im bude príbytkom.

 

16 No moju dušu Boh vykúpi,

z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.

17 Netráp sa, ak niekto bohatne

a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.

18 Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou,

jeho poklad s ním nepôjde.

 

19 Aj keď si blahoželal za živa:

„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“

20 predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť

a tí už nikdy svetlo neuzrú.

 

21 A keby človek mal čo akú hodnosť, a toto by si nevšímal,

je ako lichva, čo hynie;

v tom je jej podobný.

5. Čo sa mu zjavilo, chce prijateľnou a zrozumiteľnou formou podať ďalej, nebude hovoriť sám, ale bude z neho hovoriť Božia múdrosť v krátkom poučení, „prísloví“, hebr. mašal. Celý problém o nešťastí a nerovnosti na svete, „záhadu“ každého človeka, chce vyložiť za sprievodu lýry; básnickým slovom, hudbou a spevom chce svojim poslucháčom ľahko vysvetliť ťažký problém. Aj proroci svoje posolstvo sprevádzali hudbou (1 Sam 10, 5; 2 Kr 3, 15), aby uľahčili osvojenie jednotlivých právd.
Kniha žalmov