Kniha žalmov

 ŽALM 125 (124)

 

Pán – ochranca svojho ľudu

 

 1 Pútnická pieseň.

Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion:

nehýbe sa, trvá naveky.

 

 2 Ako vrchy obklopujú Jeruzalem,

tak je Pán okolo svojho ľudu

odteraz až naveky.

3 Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých,

aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.

 

4 Pane, dobre rob dobrým

a tým, čo majú srdce úprimné.

 5 Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú,

Pán so zločincami zavrhne.

Pokoj nad Izraelom!

 

 
1. O vrchu Sion Boh často sľubuje, že sa nepohne (Iz 2, 2; Mich 4, 1; Ž 68, 17).
2. Jeruzalem, ako je známe, bol postavený na vrchu a zovšadiaľ, okrem severu, ho chránila hradba vrchov.
5. Mnohí z Izraelitov odpadli, dali sa zastrašiť. Pán ich zahubí s tými, čo nevedia rozlišovať dobro od zla.