Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 83 (82)

 

Prosba Izraela proti nepriateľom

 

1 Pieseň. Asafov žalm.

2 Bože, neodpočívaj a nemlč,

nebuď ticho, Bože,

3 lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria

a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia.

 

4 Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu

a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš.

5 Hovoria si: „Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom,

aby sa meno Izraela už ani nespomenulo.“

 

6 Tak sa jednomyseľne dohovorili,

proti tebe uzavreli zmluvu:

 7 stany Edomu a Izmaelčania,

Moab a Agarénčania,

8 Gebal, Amon a Amalek,

Filištínsko s obyvateľmi Týru.

9 Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo;

stali sa pomocou synom Lotovým.

 

 10 Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi,

čo Jabinovi pri potoku Kišon;

11 pohynuli pri Endore

a stali sa hnojivom zeme.

 12 S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom

a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom,

13 ktorí povedali:

„Zaujmime dedične Božie pastviny!“

 

14 Bože môj, daj, nech sú ako páperie,

ako plevy vo vetre,

15 ako požiar, čo lesy spaľuje,

a ako plameň stravujúci hory;

16 tak ich prenasleduj svojou búrkou

a vydes ich svojou víchricou.

 

17 Hanbou im prikry tvár

a budú hľadať tvoje meno, Pane.

18 Nech sa hanbia a desia na veky vekov,

nech sa hanbia a hynú.

19 Nech poznajú, že tvoje meno je Pán,

že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.

 
7. Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agarénčania – nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.
10 n. Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7, 1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Asoru za vojvodcu „Sisaru“ (Sdc 4 a 5). „Endor“ je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.
12. „Oreb a Zeb“ boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7, 25), „Zebee a Salmana“ zasa madiánski králi (Sdc 8, 5 – 21).
Kniha žalmov