Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 32 (31)

 

Blažený, komu Pán odpustil neprávosť

 

1 Dávidova poučná pieseň.

Blažený, komu sa odpustila neprávosť

a je oslobodený od hriechu.

2 Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta

a v ktorého mysli niet podvodu.

 

 3 Pretože som mlčal, chradli mi kosti

a celý deň som nariekal.

4 Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka

a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

 

5 Vyznal som sa ti zo svojho hriechu

a nezatajil som svoj priestupok.

Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

 

6 Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.

A záplavy veľkých vôd

sa k nemu nepriblížia.

7 Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením;

zahrnieš ma radosťou zo spásy.

 

8 Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;

poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

9 Nebuďte ako žrebce či mulice,

ktoré nemajú rozum.

Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo,

nepodídu k tebe.

 

10 Bezbožného stíhajú mnohé strasti;

no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

11 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte,

jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

 

 
3. Žalmista opisuje svoju blaženosť po odpustení hriechu; lebo zakúsil, ako mu bolo, keď zamlčoval svoj hriech.
Kniha žalmov