Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 22 (21)

 

Utrpenie a nádej spravodlivého

 

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm.

2 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

3 Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;

volám v noci, a nenachádzam pokoja.

 

4 A predsa ty si svätý,

ty tróniš na chválach Izraela.

5 V teba dúfali naši otcovia;

dúfali a vyslobodil si ich.

6 Ku tebe volali a boli spasení,

v teba dúfali a zahanbení neboli.

 

7 No ja som červ, a nie človek,

ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

 8 Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,

vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

9 „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,

nech ho zachráni, ak ho má rád.“

 

10 Veď ty si ma vyviedol z lona

a na prsiach matky si mi dal spočinúť.

11 Od samého zrodu som odkázaný na teba.

Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.

12 Nevzďaľuj sa odo mňa,

lebo sa blíži ku mne nešťastie

a nieto, kto by mi pomohol.

 

 13 Obkľučuje ma stádo juncov,

obstupujú ma býky z Bášanu.

14 Otvárajú na mňa svoje papule

ako lev, čo plieni a reve.

15 Rozlievam sa sťa voda

a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.

Srdce mi mäkne ako vosk

a topí sa mi v útrobách.

16 Podnebie mi vysychá ako črepiny

a jazyk sa mi lepí k hrtanu.

Do prachu smrti ma odvádzaš.

 

 17 Obkľučuje ma svorka psov,

obstupuje ma tlupa zlosynov.

Prebodli mi ruky a nohy,

18 môžem si spočítať všetky svoje kosti.

Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;

19 delia si moje šaty

a o môj odev hádžu lós.

 

20 Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,

ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.

21 Chráň mi dušu pred kopijou

a môj život pred pazúrmi psov.

22 Vysloboď ma z tlamy levovej,

mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.

 23 Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom

a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

 

24 Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,

oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.

Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,

25 veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;

ani svoju tvár neodvracia od neho,

lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

 

 26 Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení

a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

27 Chudobní sa najedia a budú nasýtení

a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:

„Naveky nech žijú ich srdcia!“

 28 Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia

všetky zemské končiny,

jemu sa budú klaňať

všetky rodiny národov.

 

29 Veď Pánovo je kráľovstvo,

on panuje nad národmi.

30 Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;

pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

 

Aj moja duša bude preňho žiť

31 a jemu bude slúžiť moje potomstvo.

Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi

32 a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:

„Toto urobil Pán.“

 
8. Komu sa zapáči, môže ho vysmiať, môže ho pošliapať (Iz 41, 14; 52, 14 – 53, 12).
13. Je to obraz tvrdej, bezohľadnej sily, obraz zúrivosti a bezcitnosti. Bášan je krajina na východ od Jordánu.
17 – 19. „Prebodli mi ruky a nohy.“ (Hebrejský text je na tomto mieste nejasný, preto volíme zmysel podľa starších prekladov, ako je LXX, Vg, preklad sýrsky, etiópsky a arabský). Verš 17 ostáva jedným z najvýraznejších proroctiev SZ, lebo Dávid tu opisuje spôsob Mesiášovej smrti napriek tomu, že Židia, kým neprišli do styku s rímskym svetom, o kríži nevedeli (porov. Jn 19, 37). Prv než ho pozbavia života, delia sa o jeho odev. Nevieme, že by u Izraelitov bolo zvykom rozdeliť si imanie odsúdencov alebo že by ho zákon prisudzoval katovi. Tým viac prekvapuje, že sa aj takáto nezvyčajná okolnosť napĺňa pri Ježišovom utrpení (Jn 19, 24).
23. V druhej časti žalmu sa bolestné volanie mení na poďakovanie, na hymnus vďaky. Mesiáš umiera na kríži, ale je si istý, že pomoc príde, záchrana nie je ďaleko. Cez husté mrákavy nadchádzajúcej smrti preniká žiara veľkonočného rána. To, čo teraz hovorí Mesiáš, týka sa ovocia jeho vykupiteľskej smrti, to sú požehnania, ktoré sa rozprestrú nad celým ľudstvom.
26. Okrem vďaky a oslavy Mesiáš prinesie aj ďakovnú obetu. To znamenajú slová: „Svoje sľuby splním“ (Lv 7, 16; Prís 7, 14). Čo znamenala a aká bola ďakovná obeta, čiže sľúbená obeta v SZ, je nám známe. Bola to obeta prinesená z vďačnosti, že Pán je v pokoji so svojím ľudom, bola to zmierna obeta, keď sa Pán po oddialení hnevu opäť blahosklonne obrátil k svojmu ľudu. Takúto obetu prinesie a bude prinášať v opätovnom obetovaní aj Mesiáš. Tu sa nemôže naznačovať nič iné, iba novozákonná obeta, obeta eucharistická, ktorá spája veriacu spoločnosť s Bohom. Je to tá istá obeta, o ktorej bude neskôr hovoriť prorok Malachiáš, že budú od východu slnka až po západ na každom mieste obetovať, lebo je veľké Pánovo meno medzi národmi (Mal 1, 11). Toto je druhé ovocie Mesiášovho utrpenia.
28. Tretím ovocím Mesiášovho utrpenia bude „obrátenie pohanov“, vzrast Cirkvi a jej rozšírenie po celom svete, čo znamená všeobecnosť spásy.
Kniha žalmov