Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 81 (80)

 

Slávnostné obnovenie zmluvy

 

 1 Zbormajstrovi. Na nápev „Lisy“. Asaf.

2 Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha,

jasajte Bohu Jakubovmu.

3 Vezmite harfy, udrite na bubon,

na ľúbu lýru a citaru.

 4 Zatrúbte rohom pri nove mesiaca

i pri jeho splne v deň našej slávnosti.

 

5 Lebo také je nariadenie pre Izrael

a zákon Boha Jakubovho.

6 Taký príkaz dal Jozefovi,

keď vychádzal z krajiny egyptskej;

počul som reč mne neznámu:

 

7 „Z jeho pliec som sňal bremeno

a z jeho rúk ťažký kôš.

8 V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa,

za clonou búrky som ťa vypočul,

vyskúšal som ťa pri vodách meríbskych.

 

9 Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe,

kiežby si ma poslúchol, Izrael.

10 Nebudeš mať iného boha,

ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.

11 Veď ja som Pán, tvoj Boh,

ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny;

otvor si ústa a ja ti ich naplním.

 

12 Ale môj ľud nepočúval na môj hlas

a Izrael nedbal o mňa.

13 Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca:

nech si len idú za svojimi preludmi.

 

14 Keby ma môj ľud bol poslúchol,

keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,

15 ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril

a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.

 

16 Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi

a ich osud by trval naveky.

 17 Kŕmil by som ho jadrom pšeničným

a sýtil medom zo skaly.“

 

 

4. Tento nástroj, hebr. „šofar“, bol jednoduchý baraní alebo kravský roh. Trúbili naň vždy začiatkom mesiaca, v čase „nového mesiaca“ (Nm 10, 10), ktorý slávili zvláštnymi obetami (Nm 28, 11 – 15). „Splnom mesiaca“ sa začínali sviatky Veľkej noci a Stánkov.
17. Metafora na vyjadrenie Božích prisľúbení (Dt 32, 13. 14; Joel 3, 18; Am 9, 13).
Kniha žalmov