Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 71 (70)

 

Pán, moja nádej od mladosti

 

1 V teba, Pane, som dúfal;

nebudem zahanbený naveky.

2 Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,

nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

 

3 Buď mi ochrannou skalou

a opevneným hradom na moju záchranu;

veď ty si moja opora a moje útočište.

4 Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika,

z ruky svojvoľníka a ničomníka.

 

5 Lebo ja, Pane, túžim za tebou,

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6 Od matkinho lona mám v tebe oporu,

od života matky si mojím ochrancom;

tebe vždy patrí môj chválospev.

 7 Som ako zázrak pre mnohých

a ty mi mocne pomáhaš.

 

8 Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou

a nech ťa velebím deň čo deň.

9 Neodožeň ma v čase staroby,

neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

 

10 Moji nepriatelia hovoria o mne

a tí, čo číhajú na môj život,

radia sa spoločne

11 a vravia: „Boh ho opustil.

Prenasledujte ho a chyťte ho,

veď ho nemá kto zachrániť.“

 

12 Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa;

Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

13 Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,

hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

 

14 Ja však budem úfať neprestajne

a všade budem šíriť tvoju chválu.

15 Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť

a tvoju spásu deň čo deň,

hoci ju ani neviem vyjadriť.

 

16 Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových;

Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

17 Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti

a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

18 Až do staroby a do rokov šedivých,

Bože, neopúšťaj ma,

kým nezvestujem silu tvojho ramena

všetkým pokoleniam budúcim.

 

Tvoja moc 19 a tvoja spravodlivosť, Bože,

siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:

Bože, kto sa ti vyrovná?

20 Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa;

ale znova si ma oživil

a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

21 Zveľadíš moju česť,

prídeš a mňa potešíš.

 

 22 Lebo i ja teba oslávim,

tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj,

na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

23 Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,

i moja duša, ktorú si vykúpil.

24 Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň,

keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

 

 

7. Dávidov život s jeho utrpením a nebezpečenstvami sa zdal byť „zázrakom“, čímsi neuveriteľným v očiach tých, ktorí videli, ako ho Boh sprevádza, ako drží nad ním ochrannú ruku.
22. „Svätý Izraela“ je jedným z početných Božích mien, v žaltári sa vyskytuje len tri razy (Ž 78, 41 a 89, 19) a tridsať ráz u Izaiáša.
Kniha žalmov