Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 37 (36)

 

Údel zlých a údel spravodlivých

 

1 Dávidov žalm.

Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi

a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

2 Veď oni uschnú rýchlo ako tráva

a zvädnú ako zelená bylina.

 

 3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob

a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

4 Hľadaj radosť v Pánovi

a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

 

5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,

on sa už postará.

6 Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo

a tvoje právo ako poludňajší jas.

 

7 Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho;

nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,

s človekom, čo strojí úklady.

8 Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť,

nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

9 Všetci ničomníci budú zničení,

lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

 

10 Ešte chvíľku a už nebude hriešnika;

budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

11 Tichí však zdedia zem

a budú žiť v šťastí a pokoji.

 

12 Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému

a škrípe proti nemu zubami.

13 Ale Pán sa mu smeje,

lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

 

14 Hriešnici tasia meč

a napínajú luk,

chcú zraziť bedára i chudáka

a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

15 Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca

a ten luk sa im doláme.

 

16 Lepšie to málo, čo má spravodlivý,

než veľké bohatstvá hriešnikov.

17 Veď ramená hriešnikov budú polámané,

no spravodlivých posilňuje Pán.

 

18 O život bezúhonných sa stará Pán

a ich dedičstvo trvá naveky.

19 V nešťastí zahanbení nebudú

a v čase hladu budú nasýtení.

 

20 Ale hriešnici, tí zahynú,

nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk

a stratia sa ako dym.

21 Hriešnik si požičiava, a nevracia,

lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

 

22 Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme

a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

23 Pán upevňuje kroky človeka

a sprevádza ho na ceste.

24 Ak padne, neostane ležať,

veď Pán ho drží za ruku.

 

25 Bol som mladík, teraz som starec,

a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený,

ani jeho deti žobrať o chlieb.

26 Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava,

na jeho potomstve požehnanie spočinie.

 

27 Vyhýbaj zlu a dobre rob

a budeš mať domov naveky.

28 Lebo Pán miluje spravodlivosť

a neopúšťa svojich svätých.

Nespravodlivci navždy vyhynú

a pokolenie bezbožných bude zničené.

29 Lež spravodliví zdedia zem,

budú ju obývať na veky vekov.

 

30 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť

a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

31 V jeho srdci je zákon Boží

a jeho kroky nezakolíšu.

32 Hriešnik striehne na spravodlivého

a usiluje sa ho usmrtiť;

33 lenže Pán mu ho v rukách nenechá,

nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

 

34 Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj;

on ťa povýši za dediča zeme

a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

35 Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval

a vypínal sťa céder košatý;

36 no sotva som prešiel, už ho tam nebolo,

aj som ho hľadal, ale nenašiel.

 

37 Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého,

lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

38 Ale nespravodlivci všetci vyhynú

a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

39 Spása spravodlivých prichádza od Pána,

on je ich ochrancom v čase súženia.

40 Pán im pomôže a oslobodí ich,

vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich,

lebo sa spoliehajú na neho.

 
3. Izraeliti považovali obývanie prisľúbenej krajiny za jedno z najväčších Božích dobrodení. Ale podmienkou bolo žiť podľa Božích príkazov (Dt 28 – 30). Prisľúbená krajina je predobrazom Cirkvi, ako aj večnej vlasti, neba.
Kniha žalmov