Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 53 (52)

 

Nerozumnosť bezbožných

 

1 Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev.

Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

2 Skazení sú a ohavnosti páchajú,

nikto z nich nerobí dobre.

3 Boh pozerá z neba na synov ľudských

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

 

4 Všetci poblúdili, všetci sa skazili;

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

5 Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť

a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

 

Nevzývajú Boha;

6 no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.

Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,

zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

 

7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona!

Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,

Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Kniha žalmov