Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 97 (96)

Pán je slávny sudca

 

 1 Pán kraľuje, jasaj, zem;

radujte sa, všetky ostrovy.

2 Vôkol neho oblaky a mrákavy,

spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

3 Predchádza ho oheň,

čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

4 Jeho blesky ožarujú zemekruh:

zem to vidí a chveje sa.

5 Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou,

pred Pánom celej zeme.

6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia

a jeho slávu vidia všetky národy.

 

7 Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené

a honosia sa svojimi sochami.

Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

 8 Sion to počuje a teší sa

a dcéry Júdove plesajú, Pane,

nad tvojimi súdmi.

9 Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi,

nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

 

10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,

veď on ochraňuje svojich svätých

a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

11 Vychádza svetlo spravodlivému

a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi

a oslavujte jeho sväté meno.

 
1. Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42, 10; 51, 5).
8. „Dcéry Júdove“ je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny judského kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.
Kniha žalmov