Kniha žalmov

ŽALM 116 (114, 1 – 9; 115)

 

Vzdávanie vďaky

 

1 ALELUJA.

Milujem Pána, lebo vypočul

môj prosebný hlas,

2 lebo svoj sluch naklonil ku mne,

kedykoľvek som ho vzýval.

 

 3 Keď ma omotali povrazy smrti

a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,

keď som sa ocitol v súžení a trápení,

4 vzýval som meno Pánovo:

„Pane, zachráň môj život!“

 

5 Milostivý a spravodlivý je Pán,

náš Boh sa zľutúva.

6 Pán ochraňuje maličkých;

pomohol mi, keď som bol v biede.

 

7 Znova sa, duša moja, upokoj,

lebo Pán ti dobre urobil,

8 lebo môj život zachránil od smrti,

moje oči od sĺz

a moje nohy pred pádom.

 9 Pred tvárou Pána budem kráčať

v krajine žijúcich.

 

 10 Dôveroval som, aj keď som povedal:

„Som veľmi pokorený.“

11 V rozrušení som vyriekol:

„Všetci ľudia klamú.“

 

12 Čím sa odvďačím Pánovi

za všetko, čo mi dal?

 13 Vezmem kalich spásy

a budem vzývať meno Pánovo.

 

14 Pánovi splním svoje sľuby

pred všetkým jeho ľudom.

15 V Pánových očiach má veľkú cenu

smrť jeho svätých.

 

 16 Pane, som tvoj sluha,

som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.

Ty si mi putá rozviazal:

17 obetu chvály ti prinesiem

a budem vzývať meno Pánovo.

 

18 Splním svoje sľuby Pánovi

pred všetkým jeho ľudom

19 v nádvoriach domu Pánovho,

uprostred teba, Jeruzalem.

 
3. Porov. Ž 18, 5 – 6.
9. „V krajine žijúcich“ na rozdiel od tých, čo sú už v šeóle, v podsvetí, kde už nemožno slúžiť Bohu (Ž 27, 13).
10. Lebo vedel, že na ľudí sa nedá veľmi spoľahnúť.
13. „Vezmem kalich spásy“, kalich, z ktorého sa pri ďakovných obetách vylievalo víno k oltáru alebo okolo oltára. Izraeliti rozoznávali dva druhy obetí: krvavé a nekrvavé. Tak pri krvavých, ako aj pri nekrvavých používali víno, ktoré sa buď celkom vylialo (pri krvavých obetách), alebo len jeho časť, zvyšok sa vypil pri hostine, ktorá vždy nasledovala po ďakovnej obete (porov. Ex 25, 29; 29, 40; 37, 16).
16. Aj žalmista je jeden z Pánových sluhov, patrí mu ako majetok, lebo je „synom služobnice“ Pána. Otroka, ktorý sa narodil v dome pána, nesmeli predať a patril navždy k domu svojho pána.