Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 87 (86)

 

Jeruzalem, matka všetkých národov

 

1 Žalm Koreho synov. Pieseň.

Základy má na posvätných vrchoch;

2 brány Siona miluje Pán

nad všetky stany Jakuba.

3 Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

 

 4 Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú;

Filištínci, Týrčania a Etiópčania:

tí všetci sa tam zrodili.

5 A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil

a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“

 

 6 Pán zaznačí do knihy národov:

„Títo sa tam zrodili.“

7 A spievajú ako pri tanci:

„V tebe sú všetky moje pramene.“

 
4. „Rahab“, doslovne ,zmätok, pýcha‘, tu značí Egypt (Iz 30, 7; 51, 9). Dve najväčšie pohanské kráľovstvá, Egypt a Babylonia, stáročia bojovali o nadvládu nad Palestínou, nad svätým mestom, napokon sa však musia podrobiť a uznajú Pána, Izraelovho Boha, za svojho vládcu a budú sa mu klaňať.
6. Žalmista uvádza Pána, ktorý píše o každom národe, že „sa tam narodil“, že sa narodil na Sione, že je duchovným občanom Božieho mesta, Siona, ktorý je obrazom Cirkvi.
Kniha žalmov